Pika-avustukset Helsingissä - Quick grants in Helsinki

Helsigin kaupungin tiedote / From the City of Helsinki - for English please scrolll down:
 

Pika-avustukset taiteen ja kulttuurin hankkeille korona-eristystoimien ajalle

Kaupunki perustaa uuden pika-avustusmuodon edistämään kulttuurin, nuorison ja liikunnan uudenlaista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin. Pika-avustuksen kokonaissumma on 300 000 euroa ja avustussumma per hakija on maksimissaan 5 000 euroa. Pika-avustuksen tavoitteena on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja osallistaa kaupunkilaisia. Haku on jatkuva ja se alkaa maanantaista 23.3. alkaen. Hakemukset käsitellään kiireisinä.  

Taide- ja kulttuuriavustukset: kaupunki kohdentaa maksimissaan 5 000 euron suuruisia projektiluontoisia taide- ja kulttuuriavustuksia erityisesti hankkeille ja projekteille, joiden näkökulma on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia tai digitaalisia tapoja saavuutta yleisöä streamaamalla esityksiä tai muulla eristystoiminen aikaan sopivalla tavoin.   

Avustuksia voi hakea normaalin projektiluonteisen taide- ja kulttuuriavustuksen tavoin sähköisen asioinnin kautta ja hakuun liittyvät yleisesti samat ehdot ja ohjeistukset, joihin voi tutustua www.hel.fi/kulttuurinavustukset. Mainitse hakemuksessa hankkeen kuvauksessa, että haet korona pika-avustusta. Pika-avustuksena voidaan käsitellä maksimissaan 5 000 euron suuruisia avustuksia.  

Haku on jatkuva, hakemuksia otetaan käsittelyyn toistaiseksi noin kahden viikon välein ja ne käsitellään nopeutetulla aikataululla viranhaltijapäätöksenä. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn pe 27.3. klo 16 mennessä tulleet hakemukset.  

Jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia ei peritä takaisin 

Kaupungilla on monet keinot tukea kulttuuria, liikuntaa, nuorisotyötä ja kansalaistoimintaa. Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi, kaupunki on päättänyt, ettei jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia peritä takaisin. Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, jopa ensi vuoden kevääseen tai hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.   

Helsingin kaupungin vuodelle 2020 myöntämiä taide- ja kulttuuriavustuksia, avustuksia taiteen perusopetukseen sekä kehittämisavustuksia voi käyttää koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai samankaltaiseen tarkoitukseen vielä 31.5 2021 saakka. 

Näin käytettyjä taide- tai kulttuuriavustuksia ei tulla perimään takaisin. 

Avustettavaa toimintaa sopeutettaessa tai siirrettäessä on tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai avustusehtojen kanssa.  

Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita. ​  

Huomaa kuitenkin, että jos avustus ei tule käytetyksi, se tulee palauttaa. Jos siis avustusta saanut toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai muuttaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin, jos toimintaa ei toteuteta tai toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa. Mahdollisia palautuksia koskevat lisäohjeet ilmoitetaan myöhemmin kulttuurin avustusten verkkosivuilla www.hel.fi/kulttuurinavustukset

Lisätietietoja antavien yhteystiedot: www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/yhteystiedot 

*****

Snabbunderstöd för konst- och kulturprojekt under perioden av coronarelaterade restriktioner 

Staden kommer att inrätta en ny form av snabb-bidrag för att främja nya former av evenemang, gemenskap och distansverksamhet inom kultur, ungdomsverksamhet och motion, digitalt eller på annat sätt. Det totala beloppet för det snabb-bidraget är 300 000 euro och det maximala beloppet per ansökan är 5 000 euro. Syftet med bidraget är att snabbt kunna utnyttja nya innovativa eller digitala sätt att engagera stadsborna. Ansökan är kontinuerlig och inleds från och med måndag 23 mars 2020. Ansökningarna kommer att behandlas som brådskande.  

Konst- och kulturunderstöd: staden riktar projektbidrag på max 5000 e per ansökan till projekt som snabbt kan utnyttja streaming eller olika innovativa och digitala sätt att nå en publik under den tid då coronarestriktionerna råder.  

Bidragen kan sökas som normala projektunderstöd via det elektroniska ansökningssystemet och för ansökan gäller generellt samma villkor och kriterier, som hittas på www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/Understod/understod-for-kultur/.

Ansökningstiden är fortlöpande och ansökningarna behandlas med ca två veckors mellanrum med en försnabbad tidtabell och genom tjänstemannabeslut. Den första omgången utgörs av ansökningar som inkommit senast fre 27.3 kl. 16. 

Redan beviljade kulturunderstöd återkrävs inte

Staden har många sätt att stödja kultur, motion, ungdomsarbete och medborgaraktiviteter. På grund av  coronaviruset har staden beslutat att inte återkräva beviljade kultur- och fritidsbidrag. Bidragsanvändningen kan överföras till ett senare datum, till och med till slutet av våren nästa år. Projektens innehåll kan också ändras och varieras med låg tröskel. Staden tar hänsyn till den nya situationen, är flexibel gällande användningen av bidragen och har förståelse för de svåra och förändrade omständigheterna. 

De konst- och kulturunderstöd eller understöd för konstens grundundervisning eller utvecklingsbidrag som beviljats för 2020 kan på grund av coronarestriktionerna användas för samma eller likartade ändamål ända till 31.5.2021.  

Om detta sker krävs understöden inte tillbaka.  

När verksamheten anpassas eller flyttas är det viktigt att ta hänsyn till de kriterier och regler som gäller för stadens understöd i allmänhet. Man behöver inte ansöka om tillstånd för ändrat användningsändamål, men alla förändringar bör dokumenteras och rapporteras. Understödsmottagarna bör även följa alla myndighetsinstruktioner. 

Notera dock att om verksamheten inhiberas helt och hållet eller inte alls kan uppskjutas eller förändras bör det beviljade understödet återbetalas. Detta gäller också om verksamheten förverkligas i betydligt mindre skala eller om kostnaderna blir betydligt mindre än tänkt. Gällande möjliga återbetalningar informeras senare på kulturunderstödens hemsida www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/Understod/understod-for-kultur/.

Tilläggsinformation: www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-for-kultur/kontaktuppgifter 

*****

Quick grants for art and culture projects during the period of corona related restrictions 

The City of Helsinki has formed a new quick grant to promote new kinds of activities, togetherness and remote work digitally or otherwise. The total amount of the quick grant is 300 000 euros, and the maximum amount per applicant is 5 000 euros. The aim of the quick grant is to quickly utilize new innovative and digital ways of participation for the citizens. The application period is continuous and will begin on Monday Marc 23. Processing the applications will be prioritized.  

Arts and Culture Grants: The city will award project based arts and culture grants of maximum 5 000 euros to projects that have a focus on quickly utilizing new innovative or digital ways of reaching audiences by streaming performances or in an otherwise suitable way during the period of the public restrictions. 

You can apply for the grants using the same online application form and generally according to the same instructions and guidelines as in regular project based arts and culture grants. More information on these can be found online at www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/en/grants/cultural-subsidies. Please mention that you are applying for the corona quick grants in your description of your project. Applications of maximum 5 000 euros can be processed as quick grants. 

The application period is continuous for the time being, applications will be taken as groups to be processed approximately every two weeks. The evaluating process will be accelerated, and the decisions will be made as municipal officeholder decisions. 

Grants that have already been awarded will not be called back 

The city has many ways of supporting culture, sports, youth work and citizen’s activities. Because of the closures and cancellations of activities caused by the coronavirus the city has decided not to call back the grants that have already been awarded to culture and leisure. The grants can be moved to be used later, even up to the spring of next year, or the content of the activities can be altered with a low threshold. The city acknowledges the situation, is flexible with the use of the grants, and understands that circumstances have changed and become more difficult. 

Because of the special circumstances caused by the coronavirus the arts and culture grants, grants for basic arts education, and development grants awarded by the City of Helsinki for the year 2020 can be used until 31 May 2021 for the same or similar activities as presented in the applicants original plans.  

Grants that have been used in such a way will not be called back.  

When adjusting or delaying the activities the receiver of the grant is to consider that the use of the grant is not in contradiction with the purpose of the original grant decision or the general guidelines for grants.  

There is no need to apply for or seek a separate decision regarding the changes to activities caused by the coronavirus situation. However the grant receiver is to keep a record of the changes and describe them when reporting on the use of the grant. The grant receivers are to follow all current instructions given by officials.  

However, please note that if the grant goes unused, it should be paid back. This means that if the activities that have received a grant are cancelled, cannot be moved or adjusted, and no costs have been caused by the activities, the grant should be paid back. Likewise, if the activities are not carried out or are carried out on a significantly smaller scale, and the costs caused by the activities are smaller than the grant, the unused part of the grant should be paid back. More precise instructions regarding the possible refunds will be given at a later stage on the webpage of grants for culture www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/en/grants/cultural-subsidies

Contact information: www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/en/grants/cultural-subsidies/contact-information

Terveisin –hälsningar – greetings,

Nina Gran

specialplanerare, erityissuunnittelija

Kultur och fritid – Kulttuuri ja vapaa-aika

+358 50 552 1199

 

Maskinverkstadsgränden 1, Konepajankuja 1

PB-PL 51400, 00099 Helsingfors stad – Helsingin kaupunki